หลักสูตร

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    คณะวิทยาศาสตร์

 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป

 1. ชื่อหลักสูตร )ภาษาไทย(       :  วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

)ภาษาอังกฤษ)   :  Bachelor of Science Program in Food Science

 1. ชื่อปริญญา      )ภาษาไทย(       :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

)ภาษาอังกฤษ)   :  Bachelor of Science (Food Science)

อักษรย่อปริญญา )ภาษาไทย)        :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

)ภาษาอังกฤษ)    :  B.Sc.  (Food Science)

 

หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา

R   เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา     ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

R   เป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของ กกอ.

£   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ………….

 

 1. สถานภาพของหลักสูตร

£  หลักสูตรใหม่          กำหนดเปิดสอน เดือน………………………. พ.ศ. …………………

R   หลักสูตรปรับปรุง     กำหนดเปิดสอน ปีการศึกษา 2560

R  ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

R  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา  2555

R  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา  2554

 

 1. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

R  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม

ครั้งที่ 1/2559   วันที่ 23 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559

R  คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม

ครั้งที่ 1/2560   วันที่ 24 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2560

£  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม

ครั้งที่……../……….  วันที่……..เดือน………………….พ.ศ. …………..

£  สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม

ครั้งที่……../……….  วันที่……..เดือน………………….พ.ศ. …………..

£  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่……../……….  วันที่……..เดือน………………….พ.ศ. …………..

 

*5.   แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

R  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

R  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

 

*6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน

R  เฉพาะในสถาบัน

£  วิทยาเขต (ระบุ) ………………………………………………………………………….

£  นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ……………………………………………………………………

 

 1. 7. รูปแบบของหลักสูตร

7.1 รูปแบบ

£  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)               R  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

£  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี                    £  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี

£  อื่น ๆ (ระบุ)  ……………………………………………………

7.2 ภาษาที่ใช้

R  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

£  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ  (ระบุภาษา)……………………..

£  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)……………………..

7.3 การรับผู้เข้าศึกษา

£  รับเฉพาะนักศึกษาไทย

£  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

R  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

R  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

£  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น

–  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน…………………………………………………….                                  £   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น

–  ชื่อสถาบัน…………………………………ประเทศ…………………………….

–  รูปแบบของการร่วม

£  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา

£  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา

£  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)

7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

R  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

£  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา  (เช่น  ทวิปริญญา)

£  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………..

 

*8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1  นักวิชาการฝ่ายวิเคราะห์วิจัยประจำโรงงานอุตสาหกรรมอาหารภาครัฐและเอกชน

8.2  นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร

8.3  นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร

8.4  นักวิจัยและพัฒนาคุณภาพอาหาร

8.5  นักวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร

8.6  นักตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร

8.7  นักโภชนาการหรือนักวิชาการโภชนาการ

8.8  อาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร

8.9  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

R  สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ

R  สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา

R  สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ

R  สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

£  สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู

R  เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
 2.  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาความรู้ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 3.  มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์
 4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฏและมีคำอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา
 5.  มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาสังคม
 6. 6.  มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
 7. 7. มีความสามารถในการบริหารจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

*2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

R  มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

R  มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ

R  มีการกำหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

 

หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

 1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

R  ระบบทวิภาค   ภาคการศึกษาละ          15                สัปดาห์

£  ระบบไตรภาค  ภาคการศึกษาละ          –                 สัปดาห์

£  ระบบจตุรภาค  ภาคการศึกษาละ          –                 สัปดาห์

£  ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด…………………………………………………..)

1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค – ระบุรายละเอียด)

…………………………………………………………………………………………………………………….

1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

£  มีภาคฤดูร้อน จำนวน…………ภาค  ภาคละ …………..สัปดาห์

£  ไม่มีภาคฤดูร้อน

R  อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

 

 

 1. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน เวลาดำเนินการ

R  วัน – เวลาราชการปกติ

£  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ……………………………………. )

 

2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา

R  เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา

£  เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา

£  ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา

 

2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

R  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

£  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

£  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ …………………………………..)

 

 • จำนวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร           80      คน

 

*2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

R  แบบชั้นเรียน

£  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

£  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

£  ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต

£  อื่นๆ (ระบุ)  ……………………..

 

*2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

R  มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต

£  มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

 

 1. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา

R จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          ไม่น้อยกว่า                 133    หน่วยกิต

R  แบบศึกษาเต็มเวลา                            ให้ศึกษาได้ไม่เกิน             8    ปีการศึกษา

สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน     6    ภาคการศึกษา

£  แบบศึกษาบางเวลา                         ให้ศึกษาได้ไม่เกิน……………………..ปีการศึกษา

สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน………….ภาคการศึกษา

 

 

 

 

 

 

3.2 โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               ไม่น้อยกว่า        133   หน่วยกิต

. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาภาษา   9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต
    และเลือกอีก   3 หน่วยกิต
. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
     วิชาแกน   17 หน่วยกิต
     วิชาเฉพาะด้าน            72 หน่วยกิต
         วิชาบังคับ   60 หน่วยกิต
         วิชาเลือก   12 หน่วยกิต
     วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   8 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

 
 
 

3.3  จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์

*3.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่
         ชื่อ – นามสกุล

   เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบัน/ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 นางสาวจิตตะวัน  กุโบลา

3480100654097

อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีการอาหาร)

 

วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)

 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     พ.ศ.2555

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     พ.ศ.2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์     พ.ศ.2547

2 นางสาวชุลีพร  บุ้งทอง

3310101995573

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม               พ.ศ. 2547

3 นางสาวเพียรพรรณ      สุภะโคตร

1340500093704

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)

 

วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     พ.ศ.2554

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     พ.ศ.2552

4 นางธัญพรรณ  ฮ่อบรรทัด

1461400004998

อาจารย์ วท.ม. (เคมี)

 

วท.บ. (เคมี)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      พ.ศ.2554

มหาวิทยาลัยขอนแก่น          พ.ศ.2550

5 นางสาวสิริณี  ยอดเมือง

3349900817488

อาจารย์ วท.ม. (ชีวเคมี)

 

วท.บ. (ชีววิทยา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      พ.ศ.2552

มหาวิทยาลัยขอนแก่น           พ.ศ.2548

 

3.3.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่
         ชื่อ – นามสกุล

   เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบัน/ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 นางสาวจิตตะวัน  กุโบลา

3480100654097

อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีการอาหาร)

 

วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)

 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     พ.ศ.2555

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     พ.ศ.2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์     พ.ศ.2547

2 นางสาวชุลีพร  บุ้งทอง

3310101995573

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม               พ.ศ. 2547

3 นางสาวเพียรพรรณ       สุภะโคตร

1340500093704

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)

 

วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     พ.ศ.2554

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     พ.ศ.2552

4 นางธัญพรรณ  ฮ่อบรรทัด

1461400004998

อาจารย์ วท.ม. (เคมี)

 

วท.บ. (เคมี)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      พ.ศ.2554

มหาวิทยาลัยขอนแก่น          พ.ศ.2550

5 นางสาวสิริณี  ยอดเมือง

3349900817488

อาจารย์ วท.ม. (ชีวเคมี)

 

วท.บ. (ชีววิทยา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      พ.ศ.2552

มหาวิทยาลัยขอนแก่น           พ.ศ.2548

 

          หมายเหตุ        ให้แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน

 

*4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

R  มี  เป็นการฝึกงานในภาคเรียนที่ 2 ปี 4 เพื่อให้บัณฑิตสามารถเข้าสู่ การทำงานจริงได้เมื่อจบการศึกษา  ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะจัดอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะแต่ในทางปฏิบัติแล้วมีความต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้  เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะแทนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

£ ไม่มี

*5. การทำโครงงานหรือการวิจัย

R  มี  โดยให้นักศึกษาทำโครงงานวิจัย ในรายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  (Special  Problems in Food Science) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร  โดยทำเป็นลักษณะงานทั้งงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม ตามความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาสามารถ เขียนโครงร่างงานวิจัย วางแผนการวิจัย  สร้างเครื่องมือ  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานที่ถูกต้อง ตลอดจนการประยุกต์เทคนิคการนำเสนองานทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร  และการนำผลการวิจัยไปใช้

£ ไม่มี

 

หมวดที่  4   มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

*1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามแนวคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ 1 .มีคุณธรรมและจริยธรรม 2 .มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 3 .มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 4.เห็นคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ 5.มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ  1 .ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2 .ด้านความรู้  3.ด้านทักษะทางปัญญา   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  .5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนั้นจึงกำหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
 2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาความรู้ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์
 4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฏและมีคำอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา
 5. มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาสังคม
 6. 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี                                   7.  มีความสามารถในการบริหารจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 

 

 

 

 

 

*2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

R  มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ  5 ด้าน

£  มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติม……. ด้าน (ระบุ)………………………………………………………………

 

*3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา

R  มี

£  ไม่มี

 

หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

 1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

R  เกณฑ์การวัดผล (ระบุ)  เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

£  (ถ้ามี – ระบุ)………………………………………………………………….

£  เกณฑ์อื่น ๆ (ถ้ามี – (ระบุ)……………………………………………………………………………

 

*2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

R  มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ)

–  สุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่กำหนดสอดคล้องกับ

ความรับผิดชอบในหลักสูตร

–  สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในรายละเอียดวิชา

–  การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน

–  การใช้ข้อสอบกลางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

£  ไม่มี

 

 1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1 การสำเร็จการศึกษา

R  เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

R  ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ   2.00  (จากระบบ 8 ระดับคะแนน)

£  เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………….

3.2 อนุปริญญา – มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม่

 

£  มี       เงื่อนไข (ระบุ)……………………………………………………………………………..

 • ไม่มี

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์

*1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

R  มี (ระบุ)

 • การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เรื่องบทบาท  ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในรายวิชา

 • ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เช่น  รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร  คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่าง ๆ

 • อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียนการ

จัดเพื่อพัฒนาการสอน  การจัดทำรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน

 • กำหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา

£  ไม่มี

 

*2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

R  มีการพัฒนาด้านวิชาการ

R  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ

R  มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน

R  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล

 

หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร

 

หลักสูตรได้กำหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้

 1. การบริหารหลักสูตร เช่น

R   มีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

R  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

R  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

£  อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………….

 

 1. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน เช่น

R  คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ อย่างเพียงพอ

R  คณะวิทยาศาสตร์มีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักวิทยบริการที่มีหนังสือเคมี รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น

*  อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………

 

*3.  การบริหารคณาจารย์   เช่น

R  มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่

R  มีการวางแผนและดำเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน

การติดตามและทบทวนหลักสูตร

R  มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ

£  อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………..

*4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  เช่น

R  มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

R  มีการวางแผนและดำเนินการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน

£  อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………..

 

 1. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา (ระบุ)

5.1 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาใหม่เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตรให้กับนักศึกษา

5.2 ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน

5.3 คณะวิทยาศาสตร์กำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาระบุเวลาให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

5.4 ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนโดยจะต้องยื่นคำร้องต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

5.5 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเป็นประจำทุกภาคการศึกษา

 

 1. 6. การสำรวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบุ)

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม จากการสำรวจข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่าบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  พบว่าร้อยละการมีงานทำเท่ากับร้อยละ 80.0

 

*7.  การกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)   มีทั้งหมดจำนวน 12 ตัวบ่งชี้

ดังนี้ (ถ้ามีมากกว่าที่กำหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน)

R  7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 ตัวบ่งชี้

R  7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

£  7.3 มีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจากข้อ 1 และ/หรือข้อ 2 อีก……….ตัวบ่งชี้

 

หมวดที่  8  การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

*1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร

1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น

R  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา

R  การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำ

R  การสอบถามจากนักศึกษา

£   อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

R  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและประเมินผลและการใช้สื่อการสอน

R  ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน

£  อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………..

 

*2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร             ในภาพรวม เช่น

R  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

R  ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์

R  ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร

R  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

£  อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………..

 

*3.  มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย

R  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

R  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา

£  อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………..

 

*4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น

R  การนำข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

R  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอหัวหน้าสาขาวิชา

R  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร

£  อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

 

 

 

(รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่          เดือน                    พ.ศ.

 

 *  หมายถึง หัวข้อที่เพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ